Normy w ISO : Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością : ISO, TQM, Audyt

isoPodane tu nazwy norm i daty wprowadzenia odnoszą się do norm ogólnych. Nazwy polskie noszą nazwę PN-ISO. Stan na dzień 1.01.2001 (Wizja 2000 została zatwierdzona 15.12.2000).
ISO 9000 – „Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia”
W trzech rozdziałach tej normy opisano terminy związane z jakością, zarządzaniem, organizacją, procesami, produktem, zgodnością, itp. Jest ich ok. 80, w tym połowa to zupełnie nowe słownictwo. Zmieniono także definicje starych terminów. Norma także wyjaśnia problemy podejścia procesowego, oceny systemu jakości, itp.
ISO 9001 – „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”
Zupełnie nowa struktura normy. Osiem rozdziałów ujętych procesowo, w tym: odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, realizacja produktu, pomiary i doskonalenie. Wreszcie wygodny przewodnik do wdrażania systemu jakości. Zmiana nazwy – zarządzanie zamiast zapewnienia jakości. To ważna zmiana.
ISO 9004 – „Systemy zarządzania jakością – Wytyczne dla doskonalenia”
Również tu zmieniono strukturę. Odpowiada ona ściśle normie ISO 9001. Zawiera także cytaty (wzięte w ramki) z ISO 9001, dzięki czemu jest znacznie wygodniejsza do stosowania.
Stare normy:
ISO 10005 – „Zarządzanie jakością – wytyczne do planu jakości” (1995)
ISO 10006 – „Zarządzanie jakością. Zarządzanie przedsięwzięciem” (projekt)
ISO 10007 – „Zarządzanie jakością – wytyczne do zarządzania konfiguracją” (1995)
ISO 10011 – „Wytyczne do auditowania systemów jakości”
1. „Auditowanie” (1990)
2. „Kryteria kwalifikowania auditorów systemów jakości” (1991)
3. „Zarządzanie programami auditów” (1991)
ISO 10012 – „Wymagania zapewnienia jakości dla urządzeń pomiarowych”
1. „System potwierdzenia zgodności metrologicznej urządzeń pomiarowych” (1992)
2. „Sterowanie procesem pomiarowym” (projekt)
ISO 10013 – „Wytyczne opracowania księgi jakości” (1995)
ISO 10014 – „Efekty ekonomiczne kompleksowego zarządzania jakością” (projekt)
ISO 10015 – „Wytyczne do ciągłego kształcenia i szkolenia” (projekt)
ISO 10016 – „Zapisy kontroli i badań wyrobów” (projekt)